Счетоводни услуги

 • изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на предприятието;

 • приспособяване и подбор на подходящ за дейността счетоводен и бизнес софтуер;

 • изчисляване на амортизационните начисления на активите на фирмата;

 • водене на счетоводните книги  - регистър / хронологичен и систематичен/ , главна книга, оборотна ведомост и допълнителна счетоводна информация;

 • изчисляване на работните заплати и дължимите от фирмата хонорари;

 • изготвяне на годишни счетоводни отчети – баланс,  отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения по смисъла на Закона за счетоводството, както и отчет за управлението за предприятията , които подлежат на задължителен независим финансов одит ;

 • изготвяне на счетоводни отчети за нуждите и управлението на предприятието във формат и съдържание, съобразени с изискванията на клиента;

 • текущи счетоводни консултации.

 • завеждане и поддържане на приходно - разходната документация;

 • изготвяне на необходимата документация за изплащане на трудови възнаграждения на персонал и управители;

 • изготвяне на платежни нареждания и искания , както и представянето им в съответната обслужваща банка за плащане;

 • изготвяне на справки за социално и здравно осигуряване и предоставянето им на районните управления за социално осигуряване;

 • подготвяне на документи за кандидатстване за банков заем  и изготвяне на бизнес - планове

Please reload

Счетоводни

 

Широк диапазон от услуги, късаещи счетоводството на Вашето предприятие

Съдебно-счетоводни

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

© 2016 by Policonsult Ltd.. Proudly created with Wix.com

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now